فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف وزمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، نشریه‌ای تخصصی، در حوزه­ مشارکت و توسعه اجتماعی است، که با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی-پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را نیز به مقالاتی اختصاص خواهد داد، که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه­ی تخصصی مزبور برخوردار باشند. نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای اجتماع علمی، در نگارش مقالات خود، و متعهد به لحاظ حداکثری گرایش‏های پژوهشی مطلوب و مد نظر نشریه هستند.

زمینه‌های انتشار مجله عبارتند از: عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت و توسعه‌ی اجتماعی، تحلیل و تبیین مشارکت در جامعه ،تحلیل وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در ایران - مطالعات تجربی پی‌آمدهای توسعه‌ی اجتماعی.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی:
http://jpsd.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب